1.2.1

Lasteaiad, koolid ja huvikoolid

Tallinna munitsipaalharidussüsteemis õpib kokku üle 64 000 lapse ja noore, sh lasteaialapsed ning üldhariduskoolide ja kutsekooli õpilased.

Tallinna munitsipaallasteaedades käis 2017/18. õppeaastal ligi 21 300 last. Lasteaialaste arv on viimastel aastatel vähenenud (joonis 2)Munitsipaal-üldhariduskoolide õpilaste arv on hakanud kasvama, muuhulgas mõjutab seda sisseränne. 2017/18. õppeaastal käis munitsipaalkoolides üle 42 800 õpilase. Järgmiseks õppeaastaks prognoositakse juba 44 200 õpilast. Joonisel 3 saab võrrelda õpilaste arvu aastate lõikes ning eri koolitüüpides.

Joonis 2.

Laste arvu muutus Tallinna munitsipaallasteaedades aastate lõikes

(allikas: www.haridussilm.ee; 2018/19. õa arv on THA prognoos, seisuga 16. august 2018)

Joonis 3.

Tallinna üldhariduskoolide õpilaste arv on aasta-aastalt suurenenud ning seda ka tänavu

(allikas: www.haridussilm.ee; 2018/19. õa arv on THA prognoos, seisuga 16. august 2018)

Esimesse klassi astus rohkem kui 4200 last (vt joonis 4). Gümnaasiumiõpilaste arv on samuti kasvanud. 2017/18. õppeaastal õppis gümnaasiumiastmes ~8860, 2016/17. õppeaastal ~9200 ning 2015/16. õppeaastal ~8940 õpilast.

Joonis 4.

Esimeste klasside õpilaste arv Tallinna üldhariduskoolides aastate lõikes

(allikas: www.haridussilm.ee; 2018/19. õa arv on THA prognoos seisuga 16. august 2018)

Pedagooge on munitsipaallasteaedades ja -koolides kokku 5680 (EHIS-e andmetel seisuga 15.08.2018), peale selle tugiõpetajad, direktorid jt haridustöötajad.

Munitsipaalhuvikoolides õppis ~ 7720 õpilast. Võrdlust aastate lõikes näeb (joonisel 5). Kõige rohkem õpilasi on Tallinna Huvikeskuses Kullo, kus õppis ~1990 last ja täiskasvanut (joonis 6).

Joonis 5.

Õppijate arv Tallinna munitsipaalhuvikoolides

(allikas: THA)

Joonis 6.

Õppijate arvu võrdlus Tallinna munitsipaalhuvikoolides

(2018. a aprilli seisuga, EHIS-e andmetel)

Munitsipaalüldhariduskoolide huviringides käis ~21 120 last ehk üle poolte õpilastest.

Linna ainsas munitsipaalkutsekoolis, Tallinna Kopli Ametikoolis, õppis 2017/18. õppeaastal 207 õpilast.

Viivi Lokk, Anne Targem, Leini Jürisaar,Tallinna Haridusamet