1.2.2.1

Haridusvaldkonna eelarve

2017/18. õppeaastal oli pealinna munitsipaalhariduse tegevuskulude eelarve 224,7 miljonit eurot, mis on ligikaudu üks kolmandik kogu linnaeelarvest.

Sellest alusharidusele kulus 82,5 miljonit, põhi- ja keskharidusele 127 miljonit ning huviharidusele 9,1 miljonit eurot. Riigieelarvest eraldati üldhariduskoolide hariduskuludeks 85,4 miljonit eurot. Tallinna linnaeelarves oli hariduskuludeks ette nähtud 139,3 miljonit eurot (joonis 8).

Kuna õppeaasta ja eelarveaasta ei lange kokku, on järgnevad eelarve andmed esitatud eelarveaasta põhjal. Haridusvaldkonna tegevuskulude eelarve maht on 2018. aastal 239,2 miljonit eurot (seisuga 1. oktoober 2018). Haridusvaldkonna tegevuskulude eelarve aastatel 2011–2018 on toodud joonisel 8.

Joonis 1.

Tallinna Haridusameti struktuur (seisuga 31. august 2018)

(allikas: www.haridussilm.ee; 2018/19. õa arv on THA prognoos, seisuga 16. august 2018)

Haridusvaldkonna eelarve koosneb kolmest peamisest valdkonnast, mis moodustavad Tallinna linna haridusvaldkonna kuludest üle 97%. Need on alusharidus, põhi- ja üldkeskharidus ning huviharidus. Muud haridusvaldkonna kulud moodustavad alla 3% haridusvaldkonna kuludest, seal hulgas on kutsehariduse, haridusasutuste IKT-keskkonna, hariduse tugiteenuste, toetuste ja projektide ning Tallinna Haridusameti kulud.

Nele Matsutsa,THA eelarve osakonna juhataja