1.2.2.3

Soodustused ja toetused lastele

Tallinnas saavad kõik lapsed 2017/18. õppeaasta algusest nii lasteaias kui ka koolis süüa tasuta.

Tallinna elanikel on õigus taotleda mitmeid lastele suunatud toetusi: esmakordselt koolimineva lapse toetus, puudega lapse toetus, toimetulekutoetus, sissetulekust sõltuvad toetused, vajaduspõhine peretoetus ja teised toetused. Sotsiaaltoetustega tegelevad enamjaolt Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning linnaosade sotsiaal- osakonnad.

Tallinna Haridusameti kaudu kaetakse munitsipaallasteaedadele kaks korda aastas vähekindlustatud laste kohatasu- ja toidusoodustus (soodustuste saamiseks peab nii vanema kui ka laste elukoht rahvastikuregistri andmetel olema Tallinn).

Lasteaia kohatasu soodustust on vähekindlustatud perel võimalik saada kuni 80%. Aluseks on vanema esitatud avaldus, mille andmed on kinnitanud elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Aastal 2017 kattis linn kohatasu soodustusi 375 200 euro eest, soodustust sai keskmiselt 775 last, sh 114 last sai 100%. Õppeaasta teises pooles eraldas linn kohatasu soodustusi 747 lapsele, ühes kuus kokku 34 780 euro ulatuses (märts 2018). Kui Tallinna munitsipaallasteaias käib perest kolm või enam last, ei tule vanematel kolmanda lapse eest õppeaasta lõpuni lasteaia kohatasu maksta. Sel õppeaastal sai täieliku kohatasuvabastuse 120 last.

Lasteaia toiduraha soodustust võib perele taotleda kas lapsevanem, õpetaja või sotsiaaltöötaja. Aastal 2017 eraldas linn toidusoodustusteks 87 200 eurot keskmiselt 374 lapsele ühes kuus. Alates 1. septembrist 2017 katab linn linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses Tallinnas elava (alus: Eesti rahvastikuregister) ja munitsipaallasteaias käiva lapse toidukulu. See tähendab sisuliselt, et Tallinna lastele on lasteaiatoit tasuta. Seetõttu kulus linnal toidusoodustuseks ühes kuus vaid 300 eurot (seisuga märts 2018).

Põhikooliõpilased on saanud linna toel tasuta koolilõunat juba aastaid, 1. septembrist 2017 katab linn täies ulatuses ka gümnasistide koolilõuna kulu. Tallinnas on koolilõuna maksumuseks 1,34 eurot päevas, millest riigi osa moodustab 0,78 eurot ja linna osa 0,56 eurot. 2017. aastal kattis linn 33 397 põhikooliõpilase ja 7027 gümnaasiumiõpilase koolilõuna kulu. 2017. aasta eelarvesse oli selleks planeeritud 3 568 085 eurot.

2018. aastaks on koolilõuna kuluks planeeritud ligi 10,2 miljonit eurot (10 178 326), millest üle 2,7 miljoni euro (2 711 601) kaetakse linnaeelarve vahenditest.

Nele Matsutsa, THA eelarve osakonna juhataja