1.3.4

Teised Eesti linnad

Tallinna Haridusametil on juba aastaid olnud head koostöösuhted Tartu, Pärnu ja Viljandi haridusosakonnaga.

Kord aastas kohtutakse ühes neist linnadest ning arutatakse olulisi teemasid haridusvaldkonna juhtimisel. Sel õppeaastal korraldati seminar Pärnus 9.–10. novembril 2017.

Esimesel päeval arutleti mitmete ühiste hariduskorralduslike teemade üle. Tiina Peterson Haridus- ja Teadusministeeriumist rääkis muudatustest alushariduse valdkonnas. Seejärel jaguneti valdkondade kaupa töörühmadesse. Teemadeks olid muutunud õpikäsitus, erasektori toetamine ning huvihariduse ja huvitegevuse korraldamine.

Teisel päeval külastati Pärnu haridusasutusi: Sütevaka Humanitaargümnaasiumi (erakool) või Koidula Gümnaasiumi (riigikool) vastavalt valikule, Ülejõe Lasteaeda, Pernova Loodusmaja ning Vanalinna Põhikooli.

Tehti kokkuvõtteid ametnike vahetuse programmist, mis algatati eelmisel aastal. Sel õppeaastal osalesid ametnike vahetuses kolm inimest Tallinna Haridusametist ning üks Pärnu haridusosakonnast.
THA eelarve peaspetsialist Heli Tosin-Lidell käis 17.-21. aprillil tutvumas Pärnu linna haridusasutuste rahastamise süsteemiga ja haridusasutustega. Pärnus käis 24.–28. aprillil ka THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Marika Kallas, kes keskendus direktorite töö tulemuslikkuse hindamisele ja tagasisidestamisele, aktiivõppemeetodite rakendamisele, lapsest lähtuva töökorralduse rakendamisele ning erivajadustega laste õppe toetamisele.

THA haldusosakonna juhtivspetsialist Maire Vaske tutvus 18.–20. aprillil riigihangete korraldusega Tartu linnas. Tartu haridusosakonna üldhariduse peaspetsialist Kristi Aavakivi tutvus 26.–28. aprillil üldhariduse ja koolide ning eksamite korraldusega Tallinnas.

Tiina Peterson Haridus- ja Teadusministeeriumist rääkis muudatustest alushariduse valdkonnas. Seejärel jaguneti valdkondade kaupa töörühmadesse

12.–13. oktoobril 2017 külastasid Tallinna koolide meeskonnad koos Tallinna Haridusameti esindajatega Tartu ja Põlva haridusasutusi.

Esimene päev veedeti Tartu Hansa Koolis, kus tutvuti viimase aja haridusuuendustega Tartus. Kõigil oli võimalus osaleda Tartu koolide poolt korraldatavates töötubades-aruteludes. Räägiti kooliastmepõhisest klassideta õppekavast, numbrivabast hindamisest, teemapõhisest õppest, üldpädevuste hindamisest, LP-mudeli ja projektipäevade rakendamisest, avatud ruumis koosõpetamisest (team-teaching), tasemerühmades õpetamisest ja kaasavast haridusest. Päeva modereerisid Anzori Barkalaja ja Maria Jürimäe Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskusest.

Teisel päeval sõideti Põlva Gümnaasiumisse. Tutvuti suurepärase maja ja koolielu korraldusega ning kohtuti Põlva haridusjuhtidega. Põlvalased olid ka ise õnnelikud, et nad tänu tallinlastele taas korraks ühe laua taha kokku tulid. Toimus paneeldiskussioon teemal „Kaasav haridus ja haridusasutuste koostöö Põlva vallas“. Päeva lõpetas Põlva Gümnaasiumi direktor Alo Savi huvitavate mõtetega lähituleviku kooli kohta – koolielu aja suhtes paindlikumaks ja ratsionaalsemaks tegemisest, õpilastele rohkemate liikumistundide võimaldamisega jne.

Projekt sai rahastuse ESF projekti „Õpime koos!“ meetme „Erinevaid maakondi hõlmavate haridus- asutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ raames.

Kadi Pilv,THA personali- ja dokumendihalduse osakonna juhtivspetsialist

Reet Nõmmoja, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist

Katrin Parve, THA hariduskorralduse osakonna vanem- spetsialist

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist