4.6.11

Tallinna 21. Koolis tegeleti aktiivselt tervisliku õhkkonnaga

2017/18. õppeaasta alguses asus Tallinna 21. Kool ellu viima TORE programmi, mis keskendus tervisliku õhkkonna loomisele koolis.

Programmiga sooviti arendada tugiõpilaste endi toimetulekut ning oskust olla sõbraks eakaaslastele, samuti tõhustada õpilaste ja täiskasvanute vahelist koostööd. Koolitusel õpiti ära tundma koolirõõmu ja koolistressi, märkama probleeme ja neid lahendama ning emotsioonidega toimetulekut.

TORE algatusrühma kuulusid huvijuht, koolipsühholoog ja kolm 6.d klassi õpilast, kes jagasid ühiseid väärtusi ning olid aktiivsed õppijad-kuulajad.

Rühmatöödes, ajurünnakutes ja meeskonnamängudes osalemine on klassid liitnud ühtseks sõbralikuks pereks, mis kinnitab, et võtmeteguriks on koolitatud TORE juhendajate olemasolu koolis.

7.a klassil oli tänuväärne võimalus osaleda programmis „Hooliv klass“, mis toetab noorte ja õpetajate püüdlusi muutuda ühtseks ja hästitoimivaks meeskonnaks ning parandada omavahelisi suhteid.
Alustati kahepäevase laagriga Kloogarannas, kus toredate koolitajate mängulised ülesanded muutsid noori lähedasemaks ja aitasid näha üksteises erisusi, millest varem ei teatud. Terve aasta vältel arendati koostegemise kaudu oskust kaaslasi ära kuulata, nende seisukohtadega arvestada ja neid tunnustada. Kõige suuremaks ettevõtmiseks oli mängutunni korraldamine 3. klasside õpilastele. Mälestuseks sellest aastast jääb neile programmi lõpuseminariks valminud klassi ajaleht.

Nüüd sujuvad meeskonnatööd nõudvad ülesanded klassis efektiivsemalt ja omavaheline suhtlemine on tihedam, soojem ning sõbralikum.

Projekti eestvedaja on SA Archimedes Noorteagentuur. Projekti toetavad Eesti Noorsootöö Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Jaana Loopre, Tallinna 21. Kooli koolipsühholoog

Ülle-Ly Vohnja, Tallinna 21. Kooli 7.a klassi juhataja