5.3.9

Konverents, teaduspäev ja „Teadlaste öö“ Tallinna Reaalkoolis

15.–16. septembrini 2017 korraldas Tallinna Reaalkool rahvusvahelise konverentsi reaal- ja loodushariduse alal. See oli järg 2015. aastal korraldatud konverentsile.

Teaduspäeva peaesineja oli Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov

Konverentsiga soovis Tallinna Reaalkool koos Eesti Teadusagentuuriga innustada õppima ja õpetama reaal- ja loodusaineid, jagades praktilisi kogemusi ning metoodilisi soovitusi nii kodu- kui välismaalt. Sihtrühma olid haridustöötajad, üliõpilased ja haridusasutuste partnerid.

Konverentsil oli kolm suurt rõhuasetust: kooli ja partnerite koostöö (partnerite kaasamine õppetöösse, õppekäigud, situatsioonipõhised ülesanded, muuseumiõpe); lõiming ja interdistsiplinaarsus (head näited ainetevahelisest koostööst ja integratsioonist), õpitulemuste hindamine (suunad välishindamises, loodusvaldkonna e-testid, kujundav hindamine).

Ettekannetega tutvustati reaal- ja loodushariduse arenguid nii Eestis kui mujal maailmas, räägiti õpilase arenguvajadusi toetavast õppest Eesti üldhariduskoolides Euroopa kontekstis, õpilaste karjääriteadlikkuse tõstmisest teadusega seotud valdkonnas sidusrühmade koostöö abil, tippsooritusest ning sellega kaasnevast õppimise ja õpetamise ekspertiisist, välishindamise arendustest aastail 2016–2020 ja loodusvaldkonna e-testidest, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna edendamisest Euroopas ja Eestis, samuti välisriikide headest kogemustest reaal- ja loodushariduse vallas.

Konverentsi teisel päeval sai täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari ligi 30 erinevas töötoas, mille läbiviijaks praktikud Tallinna Reaalkoolist, Miina Härma Gümnaasiumist, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Tervishoiu Muuseumist, RMK Sagadi looduskoolist, Eesti Arhitektuurimuuseumist, Teaduskeskusest AHHAA, Tartu Observatooriumist, Energia Avastuskeskusest, Tallinna loomaaiast, TÜ Muuseumi Tähetornist, Tartu Loodusmajast ja Meremuuseumist. Lisaks toimusid Rändava Bioklassi töötoad.

Tallinna Reaalkooli teaduspäeva peeti juba 15. korda.

Teaduspäeval jagati õpilastele teadmisi eri valdkondadest ja oma ala professionaalidelt. Üritusel valitses tasakaal sotsiaal- ja humanitaarainete ning reaal- ja loodushariduse vahel.

Avaloengu pidas Riigikogu esimees Eiki Nestor, kes kõneles demokraatia olemusest erinevate riikide näitel. Peaesineja oli Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov.
Reaal- ja loodushariduse valdkonnas kõneldi näiteks ESTCube’i satelliitidest (Hendrik Ehrpais), digitehnoloogia abil õppimisest (Mart Laanpere), tehnoloogia arengu mõjust keskkonnale (Marek Strandberg), mikroobidest kui inimese ja keskkonna turvalisuse kujundajatest (Jaak Truu), erinevatest poorsetest süsinikmaterjalidest ning nende rakendamisest taastuvenergia tootmisel (Indrek Tallo), veest kui tähtsaimast ressursist (Erki Lember), vesiehitistest, merendusest, arhitektuurist (vil!106 Katrin Koov).

Olles avanud 2017. aasta sügisest meditsiini õppesuuna, kõneldi õpilastele lühinägelikkusest ja seda mõjutavatest teguritest. Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land arutles teemal „Kas raud on aju jaoks hea?“. Euroala rahapoliitika teostamisest kõneles Ülo Kaasik Eesti Pangast. Robert Kitt (vil!110) analüüsis, mida oleme õppinud erinevatest majanduskriisidest. Olulist rõhku emakeele väärtustamisele pöörasid Anu Lamp ja Mihhail Lotman. Eesti kultuuriloost kõnelesid Krista Aru, Anu Kõlar, Marek Tamm, riigikaitsest nii Ants Laaneots, Marko Mihkelson kui ka Margus Tsahkna.

Reaalkooli „Teadlaste ööl“ tutvustavad 1.–4. klassi õpilased erinevaid katseid, saab ka meisterdada

Üleriigilise „Teadlaste öö“ partneriks on Reaalkool olnud juba pikki aastaid.

Septembri viimasel reedel läbi viidud töötoad on mõeldud eelkõige algklasside õpilastele. Teadmisi saab loodusest ja geograafiast, robootikas saab ehitada roboti, kasutades LegoMindstromi NXT komplekte, keemias ja füüsikas saavad lapsed sooritada põnevaid katseid. Avatud on DNA töötuba, kus igaüks saab eraldada oma DNA ja seda katseklaasis ka näha.

1.–4. klassi õpilased tutvustavad erinevaid katseid, ei puudu ka meisterdamise võimalus. Õpetajatel abiks olnud õpilased said väärt kogemuse, kuidas väikestele teadmishimulistele lastele anda selgitusi võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt.

Sel aastal korraldati töötubade läbimiseks tähejaht. Õpilased said töölehe, kuhu sai katse, käelise tegevuse või tähelepaneliku vaatluse tulemusel kirja panna tähti, millest moodustus lause „Saan teadlaseks“. Täidetud töölehe vastu said kõik osalejad tänukirja.Ühes klassiruumis sai vaadata nonstopfilmi „Trilobiidi seiklused“, IV korrusel näitust maavaradest ja kivimitest. Aulas oli avatud looduskaitsenäitus „Hoia, mida armastad“, mille juures ka põnevad keskkonnateemalised mängud.

„Teadlaste Öö“ on kujunenud kogu kooliperet liitvaks ürituseks ning kõik abilised on väärt suurt tunnustust.

Madis Somelar, Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja

Tiia Niggulis, Tallinna Reaalkooli õpetaja