6.2.2

Erasmus+ „Lifeboats Full of Hopes“ Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on läbi viimas Erasmus+ projekti
„Lifeboats Full of Hopes“.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi osaleb ERASMUS+ projektis „Lifeboats full of hopes“

Pagulasteema on aktuaalne terves maailmas, Euroopas ja sealhulgas ka Eestis. Eesti on osa Euroopast ja riigi kohus on aidata hädasolijaid. Projekti „Lifeboats Full of Hopes“ eesmärk on õpetada õpilastele positiivset suhtumist ja tolerantsust erineva kultuuri ja rassiga inimestesse, eriti pagulastesse, kes võivad tulevikus õppida meie koolides. Lisaks sellele saavad õpilased lihvida suhtlemis- ja koostööoskust eri rahvusest õpilastega.

Projekt kestab kaks aastat ja on suunatud 11–15aastastele õpilastele. Partnerkoolid on Poolast, Portugalist, Hollandist, Küproselt ja Kreekast, projekti koordineerib Kreeka.

2017. aastal alanud projekti jooksul on toimunud üks viiepäevane seminar partnerriikide koolide õpetajatele Mustamäe humanitaargümnaasiumis ning kaks viiepäevast õpilasvahetust Portugalis ja Hollandis. Ees on ootamas õpilasvahetused Poolas, Küprosel ja Kreekas.

Projekti tegevused on tihedalt seotud muutunud õpikäsitusega: tegevuste käigus toimub erinevate ainete lõiming (inglise keel, ajalugu, ühiskonnaõpetus, arvutiõpetus, meedia, kunst, geograafia, matemaatika) ja mitteformaalne õppimine nn avatud õpiruumi kasutades.

Õpilased osalesid projekti logo joonistamise konkursil, ajurünnaku käigus esitati pagulaste kohta poolt- ja vastuväiteid, rollimängus teemal „Passages and Junior Passages“ samastuti põgenikega erinevaid situatsioone läbi mängides (põgenemine kodust, öö varjupaigas, piiri ületamine ja asüüli taotlemine). MTÜ Eesti Pagulasabi töötajad rääkisid pagulaste olukorrast Eestis.

Kohtumisega sooviti arendada õpilaste koostööoskusi, süvendada nende teadmisi pagulastega seotud probleemide kohta ning panna neid kriitiliselt mõtlema, analüüsima ja järeldama.

Ees ootavad pagulasteemalise koomiksi ja lühikese videofilmi valmistamine, kus õpilased peavad ise kirjutama stsenaariumi, valima osatäitjad, filmima ja filmitud materjali kokku monteerima, raamatule „Tough Nut“ lõpu kirjutama. Projekti lõpus valmib kõikide partnerite tegevusi kajastav ajakiri.

Merle Pähn, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpetaja