6.2.4

Erasmus+ „Baltic Sea Forum“ Tallinna 21. Koolis

Tallinna 21. Kool võõrustas Erasmus+ projekti „Baltic Sea Forum – Integration Through Core Values“ raames Läänemeremaade projekti koordinaatoreid ja õpetajaid partnerkoolidest Saksamaalt, Rootsist, Poolast, Lätist ja Eestist.

Erasmus+ õpirände projekt „Baltic Sea Forum“ viisid Tallinna 21. Kooli 9. klasside õpilased läbi ingliskeelseid ühiskonnaõpetuse tunde väljendusvabaduse teemal

9. klasside õpilased viisid läbi ingliskeelseid ühiskonnaõpetuse tunde väljendusvabaduse teemal, mille materjalid valmisid rahvusvahelise meeskonna ühistööna. Nädala jooksul analüüsisid õpetajad rahvusvahelise õpirände õnnestumist 2017. aastal, kus teemadeks olid soolise võrdsuse ja väljendusvabaduse-teemaliste filmiklippide, piltjutustuste ja rollimängude ning õpilaste valmistatud õppematerjalide rakendatus ainetundides.

2018. aasta õpirände planeerimisel käsitleti uue teemana elukeskkonda ja migratsiooni ning õppemeetodite mitmekesistamist ja kaasajastamist.

Lisaks projektitöödele ja osalemisele õpitubades tutvuti ka Tallinna 21. Kooli õppekorralduse ja õppekavaga ning külastati mitmeid erinevaid ainetunde. Kooli õpilasgiidide juhendamisel tutvuti vanalinnaga ning imetleti ajaloolis-kultuurilisi vaatamisväärsusi.

Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht