6.5.13

Pirita Majandusgümnaasiumi ja Sisekaitseakadeemia keeleõppeprojekt

Sügisel 2017 algas ühisprojekt „Võõrkeelte ainevaldkondlik lõiming Pirita Majandus-
gümnaasiumis ja Sisekaitseakadeemias“, mis kestab 2019. aasta jaanuarini.

Pirita Majandusgümnaasiumi ja Sisekaitseakadeemia keeleõppeprojekti vältel viidi läbi kahe kooli õppurite mõttekoda „Mina keeleõppijana“

Koolid teevad koostööd noorte maailmavaate ja tulevikunägemuse avardamiseks ning võõrkeeleoskuse arendamiseks ja õpimotivatsiooni tõstmiseks. Kõik tegevused on aktiivõppe vormis ning suunatud võõrkeelte lõimimisele majandus- ja sisejulgeoleku valdkonna ainetega. Tähelepanu pööratakse ka sotsiaalsetele oskustele, nagu suhtlemis- ja koostööoskus. Toimuvad mõttekojad, töö- ja tudengivarjupäevad, ühised võõrkeelte tunnid ja võõrkeelsed ainetunnid. Sisekaitseakadeemia simulatsiooniklassis korraldatakse rollimänge ja situatsioonide lahendamise õppuseid.

Lisaks keeleõppe tõhustamisele vahetatakse parimaid praktikaid õppetegevuse mitmekesistamisel. Gümnasistid saavad kõrgkoolikogemuse ja arusaama edasiõppimise vajalikkusest, kõrgkoolide nõudmistest ja tulevikuväljavaadetest Eesti ainsas sisejulgeolekualast kõrgharidust andvas koolis. Projekti järgmise õppeaasta eesmärk on valmistuda Pirita Majandusgümnaasiumi traditsiooniliseks majanduskonverentsiks, mis seekord pühendatud keeleoskuse olulisusele majanduselus. Koolid loodavad leida ühised väärtused erinevates valdkondades ning jätkata koostööga ka edaspidi.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond SA Innove kaudu ning juhib Pirita Majandusgümnaasium.

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht