6.5.2

Lõimitud MÕK-tunnid Tallinna Reaalkooli algklassides

Tallinna Reaalkooli algklasside MÕK-tund on teemapõhine koostöötund paralleelklassides.

MÕK-tunnid on osa iganädalastest tegevustest, kus lisaks uute teadmiste saamisele harjutatakse ka koostööd. Lisaks paaris- ja rühmatööoskuste arendamisele lähenetakse teatud teemadele lapse individuaalseid oskusi arvestades, näiteks tekstülesannete lahendamisel jagunetakse oskuste järgi klassidesse, et lahendada erineva raskusastmega ülesandeid.

4. klassides on MÕK-tund inglise keeles, seal kasutatakse sageli diferentseeritud lähenemist. Koostöötundidest meeldisid õpilastele tunnid, kus mängiti poodi ja kella õpiti ringmängus. Lõimituna loodusõpetusega toimus õppekäik loomaaeda, millele eelnes loomade ingliskeelsete tutvustuste koostamine.

1.–3. klassini on lõimitud MÕK-tund matemaatikas. Õpilastel vaja rakendada oma teadmisi praktilistes tegevustes, sageli kasutatakse õpilaselt õpilasele õppimise põhimõtet.

1. klasside õpilased on etteantud materjalidest ehitanud kõrge torni ja joogikõrtest raja, millel liigub pingpongipall. Nad on edukalt hakkama saanud statistika kogumise ja tulpdiagrammide koostamisega.

2. klasside MÕK-tundides on mängitud erinevaid mõttemänge, harjutatud tööjuhendi lugemist, kasutades origamit. Arvutamisoskust arendati digivahendeid kasutades nutispordi tundides. Õpilased valmistasid doominomängu korrutustabeli kinnistamiseks.

3. klasside õpilased on üksteisele õpetanud erinevaid mõttemänge ja loogikaülesandeid.

Kati Kurim, Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja, 3. kl õpetaja