6.5.4

Tallinna Inglise Kolledži projekt „Sild minevikust tulevikku“

2018. aasta kevadel toimus Tallinna Inglise Kolledžis juba neljandat korda 4. klasside uurimistöö ja näitus teemal „Sild minevikust tulevikku“.

Tallinna Inglise Kolledži projektis „Sild minevikust tulevikku“ valisid õpilased endale uurimisteema ning koostasid teemat tutvustava väljapaneku

Projekti raamistiku moodustavad aineteülene teema „Kes me ajas ja ruumis oleme“ ning keskne idee, et inimesed on mõjutatud mineviku saavutustest. Tegevused toimuvad neljas etapis: uurimus ja selle kirjalik vormistamine, näituse väljapanek ja esitlus.

Projekti läbi viimisel lähtutakse algklasside õppeprogrammi elementidest: teadmised, mõisted, aineteülesed oskused, suhtumine, tegevus. Õpilased toetuvad õppija põhijoonte kogumi omadustele (uurija, mõtleja, suhtleja, laialdaste teadmistega …) ning püüavad neid veelgi arendada. Õpilased jälgivad enda ja klassikaaslaste hoiakuid (kohusetunne, enesekindlus, koostöö, sallivus …) ning püüavad ka neid veelgi arendada.

Õpilased valivad vastavalt oma huvidele kitsama uurimisteema ning juhendaja algklasside õpetajate seast. Püstitatakse kolm uurimisküsimust, millest lähtutakse infoallikate iseseisval kogumisel. Õpilane juhib uurimisprotsessi ise, planeerib oma aega ja tegevusi ning kooskõlastab need juhendaja ja klassijuhatajaga. Tegevusi toetavad rühmatöö arut- elud ja üksteisele tagasiside andmine. Uurimuslikuks osaks kirjalikus töös on küsitlus või intervjuu.

Näituse päevaks valmistasid õpilased uurimisteemat tutvustava väljapaneku: poster, eksponaadid ning IKT-vahendid. Õpilased andsid ülevaate oma uurimistööst ning vastasid küsimustele.

Õpilased suhtusid kogu õppe- ja ettevalmistusprotsessi kohusetundlikult ja innukalt. Juhendaja tagasiside kantakse ka poolaastatunnistusele. Vahetu tagasiside kõikidelt osapooltelt oli innustav, ja mis peamine – õpilased ise rõõmustasid oma ettevõtlikkuse, esinemisjulguse ja saavutatu üle.

Uuve-Maarja Urbla, Tallinna Inglise Kolledži 4.p klassijuhataja

Inge Sarapuu, Tallinna Inglise Kolledži 4. a klassijuhataja