6.5.8

Tallinna Südalinna Kooli näited õppeainete lõimimisest

2017/18. õppeaastal rakendas Tallinna Südalinna Kool I kooliastmes üldõpetuse mooduleid.

Tallinna Südalinna Kooli 2. klassi õpilaste üldõpetuse teema „Eesti loomad“ lõppes paralleelklasside ühisüritusega „Loomade karneval“

3. klassis olid õppeained seotud Aino Perviku „Kunksmooriga“. Mitme nädalal vältel õpiti tundma ravimtaimi, tehti merereostusega seotud katseid, käidi õppekäigul Raeapteegis, joonistati raamatutegelasi, õpiti võõrsõnu, koostati digitaalne mõistekaart ravimtaimedest, lauldi merelaule.

2. klassi õpilaste üldõpetuse üheks teemaks oli „Eesti loomad“. Koostati lühiuurimusi, õpiti tundma mõistatusi ja vanarahva loomanimetusi, loeti ja kirjutati loomamuinasjutte, lauldi inglise ja eesti keeles laule loomadest ja lahendati arvutusülesandeid. Külas käis Sisekaitseakadeemia teenistuskoer koos koerajuhiga. Moodul lõppes paralleelklasside ühisüritusega „Loomade karneval“, kus oma teadmisi üksteisele esitati.

1. klasside õpilaste üheks üldõpetuse teemaks oli „Aeg“. Koostati eesti- ja inglisekeelne kalender, arvutit kasutades raamat „Minu nädal“, õpiti kella jm. Moodul lõppes näidenditega loetud raamatutest.

6.–9. klassis rakendati lõimingu mooduleid, mis eeldas kõikide õpetajate koostööd. Näiteks tegelesid 9. klassi õpilased eri õppeainete raames õpilasfirma loomisega, märksõnaks oli „šokolaad“. Inglise keeles ja ühiskonnaõpetuses arutleti kakao tootmise eeti- liste külgede üle. Kunstitunnis kujundati firmale logo ja külastati kakao teemalist fotonäitust. Matemaatikas koostati firma eelarvet. Eesti keele tunnis loodi firmale reklaam ning vene ja saksa keeles harjutati toote esitlemist võõrkeeles. Keemias tehti šokolaadiga avastusõppe katseid, tööõpetuses valmistati tootele alused, geograafias saadi teada, kuidas kakaooad jõuavad Eestisse ja nii edasi. Õpilased said algteadmisi ka firma loomise põhitõdedest, harjutasid koostööd, said julguse olla ettevõtlikud ning võtta vastutus. Tooted pandi müüki jõululaadal.

Traditsiooniks on trimestri viimaste päevade projektipäevad. I kooliaste külastas vabaõhumuuseumi, II–III kooliaste loomaaeda. Võõrkeeltega seotud projektipäeval tutvustasid kooli noored õpetajad enda reisi- ja elukohti Myanmaris ning Keenias, toimus Saksamaa linnu tutvustav veebimäng „Linnast linna“, tutvuti liitreaalsusega ning kontsert eri keeltes etteastetega. Kolmas projektipäev oli seotud ohutusega (esmaabi,
tule- ja veeohutus, riigikaitse).

Allikas: Tallinna Südalinna Kool