6.5.9.1

Kirjanduse ja ajaloo lõiminguprojekt „Eesti lugu“

2017/18. õppeaastal said Kadrioru Saksa Gümnaasiumi (KSG) 11. klasside õpilased osa kirjanduse ja ajaloo lõiminguprojektist „Eesti lugu“.

Loetud raamatu kohta tuli õpilastel teha ka posterettekanne, mille punktid kujunesid valdavalt kaasõpilaste tagasisidest

Projekt sai alguse õpetajate Mihkel Kõrbe ja Laura-Liisa Perova otsusest muuta ajaloo ning eesti keele ja kirjanduse õppimise 11. klasside õpilastele tähenduslikumaks ja seotumaks ehk luua ainetevahelisi seoseid.

Ühtlustati hindamiskriteeriumid, loodi kursuste- ja aineteülesed õppeülesandeid, kus õpilased on ise aktiivsed ning arendavad oma sotsiaalseid ja esinemisoskusi rühmatööde, minitundide ja esitluste kaudu.

Koostöise projekti alguspunktiks sai kohustuslik kirjandus – läbi tuli lugeda üks Eesti ajalugu käsitlev Eesti autori romaan ning analüüsida teose ajaloolist tausta ja loo tegevust miniuurimuses. Tööd tehti paaridena. Tööviisi valiku eesmärk oli arendada õpilaste koostööoskust, ajaplaneerimist ja analüüsioskust. Oma uurimistöö ainetel valmistasid õpilased ette põhikooli õpilastele mõeldud minitunnid, kus tutvustasid loetud raamatut ja käsitletavat ajalooperioodi ning tekitasid huvi nooremastes koolikaaslastes nii Eesti ajaloo kui ka kirjanduse vastu. Nii mõnigi gümnasist hakkas huvi tundma õpetajaameti vastu.

Loetud raamatu kohta tuli teha ka posterettekande, mille punktid kujunesid valdavalt kaasõpilaste tagasiside pinnalt. Plakatid olid väljas koolimaja koridoris, et teisedki koolikaaslased saaksid ammutada teadmisi Eesti ajaloost läbi Eesti kirjanike sule.

Tänu ühtlustatud hindamisele, saadi kaks kärbest ühe hoobiga – õpilased kirjutasid arutluse Eesti esiajaloo teemadel, said mõlema aine õpetajalt tagasiside ning saavutasid kahe aine õpitulemused. Õpetajate jaoks oli oluline, et õpilased tajuksid õpet tervikliku protsessina, mis viib neid arendaval viisil mõlemas aines õpitulemuste saavutamiseni ja üldpädevuste kujundamiseni.

Aineteülese õppega jätkatakse ka 12. klassis.

Mihkel Kõrbe, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpetaja

Kirjanduse ja ajaloo lõiminguprojektis „Eesti lugu“ valmistasid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilased oma uurimistöö ainetel ette põhikooli õpilastele mõeldud minitunnid