8.1.6

Konkurss „Tegus õpilasesindus 2018“

2017/18. õppeaastal viidi õpilaste mõttekodadest tulnud ettepaneku jätkuks
esimest korda läbi konkurss „Tegus õpilasesindus“.

Konkursi eesmärgiks on tunnustada aktiivseid ja tegusaid õpilasesindusi, kelle tegevus on inspireerivaks eeskujuks teistele. Tiitli „Tegus õpilasesindus 2018“ sai Tallinna 32. Keskkooli õpilasaktiiv (auhind: haridusameti tunnustuskiri, karikas ja kingitus).

Komisjon otsusega said eripreemiad: Tallinna Lasteaed Sinilind – mudilasnõukogu ja SIPO (Sinilinnu politsei) tegevuse kaudu laste kaasamine otsustusprotsessi; Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilas-esindus – koostöös juhtkonnaga õpikeskkonna kujundamine; Pirita Majandusgümnaasiumi õpilas-esindus – aktiivsete vahetundide korraldamine noorematele õpilastele; Reaalkooli esinduskoda – ettevõtlikkus õpilasürituste korraldamisel.

Kandidaate said esitada munitsipaalkoolide juhtkond, õpetajad, õpilasesindus, õpilased, hoolekogu, lapsevanemad. Otsuse dokumendivoorust esitlusvooru pääsemiseks ja tunnustuste omistamiseks tegi Tallinna Haridusameti moodustatud komisjon. Esitlusvooru pääsenud tutvustasid oma tegevust komisjonile, esitlusi võisid kuulata kõik huvilised.

Tiitli saab õpilasesindus, kes panustab õpilaste ühtsustunde kujundamisse; on ettevõtlik ja leiab põnevaid lahendusi õpikeskkonna ja koolielu põnevamaks muutmisse; arendab õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahelist diskussiooni ning on õpilaste eestkõneleja; uurib õpilaste arvamusi ja on nende edastaja; teeb õpilasesinduse tegevuse eri osapooltele nähtavaks; tutvustab õpilasesinduse paremat kogemust kooliväliselt; on inspireeriv eeskuju teistele õpilasesindustele; kajastab süsteemselt oma tegevust eri kanalite kaudu; tunnustab õppijaid ja kooli töötajaid; on õpilaste õiguste ja huvide kaitsja; leiab uudseid lahendusi õpilasesinduse valimiseks; teeb koostööd teiste koolide õpilasesindustega.

Katrin Parve, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist

Anu Sarap, Tallinna Lasteaia Sinilind direktor

Tallinna Lasteaia Sinilind direktor Anu Sarap

„Tallinna Lasteaed Sinilind väärtustab lapsekesksust, kus laps saab ise teha valikuid. Lasteaia visioonis on välja toodud, et lasteaed on paindlik, kõiki osapooli kaasav innovaatiline organisatsioon. Üheks olulisemaks osapooleks on lapsed ning seetõttu on lapsed kaasatud ka otsustusprotsessidesse. Lasteaias ei ole küll õpilasesindust kooli tähenduses, aga on täitsa oma laste esindus – SIPO (Sinilinnu politsei) ja mudilasnõukogu.

Tallinna Lasteaia Sinilind mudilasnõukogu ja SIPO (Sinilinnu politsei), kelle kaasamist lasteaia otsuste tegemisse tunnustati konkursi „Tegus õpilasesindus“ eripreemiaga

Mudilasnõukogu, kes käib koos õppealajuhataja Triin Penu eestvedamisel, arutleb erinevatel teemadel ning teeb ettepanekuid. Mudilasnõukogus leiavad rakendamist ka teised lasteaia väärtused: meeskonnatöö – arut- eludes püütakse üksteist toetada ideede elluviimisel ning ollakse koostööaltid; eeskuju – mudilasnõukogus valitsevad sõbralikud suhted ning see on eeskujuks ka kõikidele teistele.

SIPO tegevust juhib majandusjuha-taja Õie Kommusaar. SIPO tegevuse kaudu rakendatakse terviseedenduse ja keskkonnasäästmise väärtust. Lapsed teevad lasteaias sisekontrolli ja vaatavad, kas ruumid on puhtad, et lastel ja töötajail oleks hea lasteaias olla.

Lapsed olid väga tublid ja tutvustasid žüriile, mida nad SIPOs teevad ja millised ettepanekud, mida nad mudilasnõukogus on teinud, rakendust on leidnud.

Mudilasnõukogu ja SIPO tegevus jätkub ning laste soovil laiendame tegevust – SIPO hakkab käima ka õuealal ja peab korda laste üritustel, mudilasnõukogu arutelud toimuvad tihedamalt ja erinevatel teemadel.“