9.5.3

Inglise-eesti keelekümblusklass Tallinna Kunstigümnaasiumis

2017/18. õppeaastal avas Tallinna Kunstigümnaasium inglise-eesti osalise keelekümblusklassi, kus õpivad eesti kodukeelega lapsed ning Inglismaal või USAs
sündinud või elanud lapsed, kes on kooliajaks jõudnud Eestiss

Klassis õpitakse inglise keeles loodusõpetust, inglise keelt, kunsti ja ka üks õpitund toimub inglise keeles. Ingliskeelseid aineid andev õpetaja räägib õpilastega ainult inglise keeles ja teeb seda ka vahetundide ja õppekäikude ajal. Ülejäänud aineid õpitakse ja õpetatakse eesti keeles.

Klassiga töötavale kahele õpetajale on määratud tunniplaanis kaks ühist planeerimisaega, kus lepitakse kokku ühised teemad ja ainete vaheline lõiming. Näiteks selleks, et tagada 3. klassi lõpuks loodusõpetuse õpitulemused, on vajalik loodusõpetuse ja eesti keele alane tihe koostöö ja lõiming.

Sihiks on see, et kõik loodusaineid on põhikooli lõpuni inglise keeles, sh keemia, füüsika, bioloogia ja geograafia. Siiani on lapsevanemad ja õpilased õpetamisega rahul, sest inglise keele oskus areneb ja teised õpioskused ei ole selle all kannatanud.

Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasium