9.8

Digipööre Pirita Majandusgümnaasiumis

Pirita Majandusgümnaasium on võtnud eesmärgiks õppe kaasajastamise ning kooskõlla viimise ühiskonna ootustega, et aidata oma õpilastel parimal moel iseseisvalt toime tulla. Üheks selliseks väljundiks on digitaalkirjaoskuse arendamine.

Pirita Majandusgümnaasiumis harjutati digipöörde ajal digivahendite kasutamist igal õpiüritusel

Ettevalmistused tõsisemaks koolisiseseks digipöördeks algasid juba 2016/17. õppeaastal, kui koostati digipädevuste integreeritud õppekava I kooliastmele. Tõsisem töö algas 2018. aasta sügisest, kui haridustehnoloogina asus tööle klassiõpetaja Mirjam Hallingu, kes koordineeris koolipere digikoolituste korraldamist ning põhikooli II ja III astme õppekava loomist. Põhikooli digipädevuste integreeritud õppekavad on vastavuses HITSA õppijate digipädevuste mudeliga.

Personali digioskuste arengukava alusel korraldatakse koolitusi, praktikate vahendamist ning õppekäike.

Põhikooli I astme klassidel on igal nädalal üks digitund kooli arvutiklassis. See on klassiõpetaja antav ainetund, kus kasutatakse digivahendeid. Süsteemseks on muutumas e-õppepäevad.

Vajadusel toetab õpetajaid nii tunni ettevalmistamisel kui ka läbiviimisel mõni kooli digiisikutest, kas IT valdkonna töötaja või osavam kolleeg. Kooli IT vahendite park on kasvanud nii suureks, et vahendite puudumine tunni toimumisel takistuseks ei ole.

Kogukonnaliikmetele ja Tallinna õpetajatele korraldati õpiürituste sari projekti „Kaasaegne õpikäsitus läbi digimaailma kui kogukonna ja kooli koostöö- vahend“ raames eesmärgiga toetada positiivset dialoogi kooli ja kogukonna vahel hariduselu edendamiseks.

Õpiüritusi viisid läbi Pirita Majandusgümnaasiumi haridustehnoloog ja digiõppe rakendajatest õpetajad. Näiteks käsitleti kaasaegse õpikäsituse rakendamist, kasutades kaasaegseid töövahendeid, tutvustati nutiseadmete ja erinevate veebipõhiste õpikeskkondade kasutamist nii matemaatika, andeainete, ühiskonnaõpetuse kui ka inimeseõpetuse tundides. Päris mitmel korral said osalejad ise praktiliselt ülesandeid lahendada ja kätt proovida. Väga populaarseks ja menukaks kujunes kohtumine, kus tutvustati virtuaalmuuseumides käimise võimalust kunstiajaloo tundide raames, kasutati kunstiõpetuse tundides rakendatavaid joonistamis- ja fototöötlusäppe ning noodistati arvutiprogrammi vahendusel tundud lastelaule.

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht